I. Úvodné ustanovania

 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky http://doucovanie.wz.sk :

Akadémia IT a Manažmentu, Francisciho 628/1, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 37303353 DIČ: 1042955397 zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Rimavskej Sobote, nie je platcom DPH (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 • Táto internetová stránka slúži na sprostredkovanie doučovania medzi lektormi a študentmi
 • Toto VOP upravuje práva a povinnosti používateľov tejto internetovej stránky http://doucovanie.wz.sk  prevádzkovateľom, lektorom a študentom vyplývajúce zo zmluvy o sprostredkovaní doučovania.
 • Podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov a vzťahujú sa na každý zmluvný vzťah medzi študentom, lektorom a prevádzkovateľom. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy týmito podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v  platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy týmito podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.
 • Používatelia  internetovej stránky http://doucovanie.wz.sk sú:
  Študent je fyzická osoba, ktorá má záujem o doučovanie a používa túto stránku na objednanie doučovania.
  Lektor je fyzická osoba, ktorá má záujem doučovať fyzické osoby v určitom predmete a ponúka služby doučovania cez internetovú stránku http://doucovanie.wz.sk za odmenu.
  Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá využíva internetovú stránku na osobnú potrebu, ktorá uzatvára spotrebiteľskú zmluvu.
  Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba ktorá koná v rámci podnikateľskej činnosti.
  Služby sú služby prevádzkovateľom cez internetovú stránku http://doucovanie.wz.sk
  Zmluva o sprostredkovaní doučovania je dohoda uzatvorená medzi prevádzkovateľom a študentom, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa nájsť pre študenta vhodného lektora a obstarať pre študenta uzavretie dohody o doučovaní s týmto lektorom, a tiež dohoda uzavretá medzi prevádzkovateľom a lektorom, ktorej predmetom je záväzok prevádzkovateľa nájsť pre lektora študenta, ktorý bude mať záujem o doučovanie a obstarať pre lektora uzavretie dohody o  doučovaní s takýmto študentom. Zmluva o sprostredkovaní je odplatná, pričom prevádzkovateľovi vznikne nárok na odmenu (províziu) len v prípade, že medzi študentom a lektorom došlo k uzavretiu dohody o doučovaní a k zaplateniu dohodnutej ceny za doučovanie.

II. Podmienky pre lektorov

II. 1 Profil a registrácia lektora

 1. Vytvorenie profilu a registrácia lektora je podmienkou pre využívanie služieb internetovej stránky http://doucovanie.wz.sk  
 2. Vytvorenie profilu a registrácia je bezplatné.
 3. Lektor musí mať uvedené pravdivé údaje v jeho profile za čo je plne zodpovedný
 4. Vyplnením registračných údajov udeľuje lektor súhlas so „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a súhlasí so „spracovaním osobných údajov“ pre účely realizácie doučovania a „potvrdzuje, že je osoba staršia ako 16 rokov a kliknutím na tlačidlo „Registruj ma“ dáva lektor bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že lektor súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolená registrácia (vytvorenie profilu). Po registrácii pošleme lektorovi email, o úspešnej registrácií lektora.
 5. Pre vytvorenie profilu a registráciu požadujeme od lektora povinné údaje:
  • meno a priezvisko, titul
  • fakturačná adresa,
  • e-mailová adresa,
  • fotografia tváre,
  • stručný životopis text vrátane informácií o vzdelaní, získanej praxi,
  • vysvedčenia a certifikáty,
  • určenie predmetov, v ktorých ponúka lektor doučovanie
  • lokality na prezenčné doučovanie alebo internetové stránky na doučovanie
  • napríklad cez Skype alebo Facebook ak používa vlastný spôsob on-line doučovania mimo portálu http://doucovanie.wz.sk
 6. Lektor berie na vedomie, že vytvorenie profilu a registrácia na portáli http://doucovanie.wz.sk je podmienená umiestnením profilovej fotografie. Musí ísť o fotografiu tváre na identitu osoby. Lektor sa zaväzuje použiť len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Lektor nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Lektor nesmie na svojich fotografiách uvádzať svoje kontaktné údaje, ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo prostredia internetovej stránky http://doucovanie.wz.sk. Fotografie nesmú obsahovať logo, vodoznak alebo identifikáciu hodnotenia. Nevhodnú fotografiu, fotografiu zlej kvality či fotografiu, ktorá nespĺňa požadované kritériá, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť. Vyššie uvedené pravidlá pre pridávanie profilových fotografií sa vzťahujú aj na akékoľvek ďalšie fotografie a video vizitky, ktoré lektor pridáva na server, a to najmä do profilu a do sekcie “Súkromia”.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasiahnuť a upraviť profil lektora, zablokovať ho alebo zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak je v rozpore s týmito podmienkami.
 8. Na žiadosť lektora adresovanú na e-mail: kornel.kuvik@post.sk bude profil bezodkladne zrušený. Tým nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

II.2 Podmienky služieb portálu lektormi

 1. Využívanie služieb portálu http://doucovanie.wz.sk lektormi je platené. 
 2. Doučovanie lektora je viditeľný na portáli http://doucovanie.wz.sk používateľom portálu, kde študenti si môžu objednať vybrané doučovanie.
 3. Prevádzkovateľom je daná minimálna cena doučovania 50,00 € na hodinu a plus 25,00 € za každú hodinu navyše. Prípadne dohodou medzi prevádzkovateľom a lektorom.
 4. Lektor súhlasí s automatickým obnovením uverejnenia doučovania.
 5. Lektor týmto udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním dokladov (faktúr) prevádzkovateľa, ktoré si lektor môže stiahnuť na svojom konte na portáli http://doucovanie.wz.sk a rovnako ich zasielame lektorovi na email.
 6. Lektor môže kedykoľvek zrušiť svoj účet na doučovanie a zrušenie spolupráce s prevádzkovateľom a portálom http://doucovanie.wz.sk
 7. Úhradu provízie – odmenu lektora môže lektor vykonať prostredníctvom svojho účtu lektor v sekcií Lektor cez Payments na účet PayPal alebo na bežní účet v banke
 8. Pri komunikácii s platobnými procesormi nemá prevádzkovateľ prístup k žiadnym osobným či platobným údajom lektora, ktoré sa procesoru odosielajú, prevádzkovateľ len obdrží informáciu, či platba prebehla alebo nie.
 9. Aktivovaný účet lektora umožňuje lektorovi počas doby platnosti vytvoriť na portáli http://doucovanie.wz.sk :
  • Kurzy (doučovanie) 
  • Testy pre žiakov a študentov s nastavením automatického vyhodnotenia testu…
  • Otázky na použitie do testov
  • Učiť on-line priamo cez video chat Výuka on-line na http://doucovanie.wz.sk
  • Neobmedzene komunikovať so študentmi (po ukončení doučovania sa komunikácia zamkne);
  • Využiť vloženie textového odkazu svojho doučovania na svoju webovú stránku vygenerované na portáli http://doucovanie.wz.sk alebo obrázkového banneru na svoju webovú stránku
  • Posielať výzvu študentom k predplateniu hodín;
  • Získať odporúčania (profil lektora sa zobrazí s hviezdičkou vo vyhľadávaní);
 10. V prípade, že lektor nie je aktívny a neodpovedá na dopyty študentov, prevádzkovateľ je oprávnený profil lektora deaktivovať (profil nie je viditeľný pre verejnosť, ale je možné ho obnoviť) alebo profil lektora zrušiť.

III. Podmienky pre študentov

III. 1 Profil a registrácia študentov

 1. Registrácia a využívanie služieb portálu http://doucovanie.wz.sk študentmi je bezplatné. 
 2. Študenti majú povinnosť registrácie. Registrácia prebieha prostredníctvom odoslania kontaktného formulára. Pred odoslaním formulára vyžadujeme od študenta, aby sa oboznámil s týmito podmienkami a našou politikou ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy, a súhlasil so „Všeobecnými podmienkami používania“ a súhlasím so „Spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na http://doucovanie.wz.sk , čím nám študent udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolené odoslanie kontaktného formulára. V prípade neskoršej registrácie študenta už opakované udelenie súhlasov nevyžadujeme.
 3. Pri registrácii vyžadujeme od študenta vyplnenie registračných a fakturačných údajov súhlas so  „ Všeobecnými podmienkami používania“ a súhlas so „Spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na http://doucovanie.wz.sk “ , čím nám študent udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolená registrácia. Po registrácii pošleme študentovi email o registrácií.
 4. Pre vytvorenie profilu a registráciu požadujeme od študenta povinné údaje:
  • meno a priezvisko, 
  • e-mailová adresa, 
  • určenie predmetov, v ktorých má záujem o doučovanie,
  • či je ochotný dochádzať za lektorom, aké má preferované časy doučovania, miesto doučovania,
  • možnosť pripojiť odkaz na Skype  alebo Facebook v prípade nevyužitia výuky on-line cez portál http://doucovanie.wz.sk
 5. Študent môže svoj profil kedykoľvek upravovať, na svojom profile môže zadávať, meniť a deaktivovať požiadavky, odpovedať lektorom  alebo zapnúť video hovor.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasiahnuť a upraviť profil študenta, zablokovať ho alebo zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak je v rozpore s týmito podmienkami.
 7. Na žiadosť študenta adresovanú na e-mail: kornel.kuvik@post.sk bude profil bezodkladne zrušený. Tým nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

III.2    Podmienky služieb portálu študentmi

 1. Študent pri hľadaní doučovania môže prehľadávať a objednať vybrané doučovanie. 
 2. Študent pri objednaní doučovania musí vyplniť registračné a fakturačné údaje.
 3. Kontaktovanie lektora o objednaní doučovania prebieha priamo prostredníctvom portálu automatickým e-mailom o vybranom a objednaného doučovaní. 
 4. Študentovi po registrácií sa vytvorí účet do ktorého sa prihlási cez sekciu Moje doučovanie zaslanými prihlasovacími údajmi na jeho e-mail automaticky po registrácií a objednaní doučovania, ktorom môže prezerať materiáli na doučovanie ako aj testy a výuku on-line
 5. Portál http://doucovanie.wz.sk umožňuje študentom tiež zadávať komentáre a hodnotenia doučovania. 

IV. Prevádzkovateľ portálu

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie na kontrolu a prístup ku všetkej komunikácii prebiehajúcej medzi používateľmi a túto je oprávnený kedykoľvek stiahnuť (deaktivovať) ak je v rozpore s dobrými mravmi, ale so zásadami a princípmi, na ktorých je portál http://doucovanie.wz.sk postavený.
 2. Komunikácia medzi lektormi a študentmi prebieha výlučne cez portál http://doucovanie.wz.sk. Portál nie je určený na sprostredkovanie kontaktných údajov a nie je dovolené, aby si užívatelia cez portál vymieňali kontaktné údaje za účelom obchádzania nároku prevádzkovateľa na odmenu za sprostredkovateľské služby. 
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blokovať akékoľvek požiadavky na doučovanie v prípade, ak ide o veľký počet požiadaviek od tej istej osoby (spam). 

V. Platby za doučovanie

 1. Študent si objedná doučovanie s platbou cez PayPal alebo bežným bankovým účtom. 
 2. Študent môže podať námietku do 48 hodín po objednaní doučovania.
 3. Stornovať objednávku doučovania môže študent alebo lektor do 24 hodín
 4. Odmena za doučovanie bude lektorovi uhradená prostredníctvom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ účtuje lektorovi za sprostredkovanie doučovania províziu vo výške 35% z odmeny lektora. Provízia vo výške 35% zahŕňa už aj platnú DPH. Prevádzkovateľ vystaví a doručí lektorovi elektronickú faktúru bezodkladne po uplatnení nároku na províziu.
 5. Po uplatnení provízie prevedie prevádzkovateľ zvyšnú časť odmeny na účet lektora vedený na http://doucovanie.wz.sk . Lektor si môže nechať vyplatiť odmenu po každej odučenej hodine a ukončení doučovania. Prevod platby trvá minimálne 48 hodín.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností a iných zákonom stanovených povinností lektorom, predovšetkým získanie príslušných povolení na podnikanie, podanie daňových priznaní a odvedenie dane, vystavenie faktúr a pod. 
 7. Lektor týmto udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním dokladov (faktúr) prevádzkovateľa, ktoré si lektor môže stiahnuť na svojom konte na portáli http://doucovanie.wz.sk a rovnako ich zasielame lektorovi na email.

VI. Oprávnenia prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa poskytovaniu služieb na portáli http://doucovanie.wz.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri využívaní http://doucovanie.wz.sk mohli vzniknúť používateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, upravovať, meniť alebo inovovať služby portálu http://doucovanie.wz.sk. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu http://doucovanie.wz.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. 
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity používateľov.
  Prevádzkovateľ vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje uvedené používateľmi. 
 3. Užívatelia portálu http://doucovanie.wz.sk majú zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • šíriť alebo propagovať detskú pornografiu;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • propagovať vlastnú web stránku a kontaktné údaje v detailoch profilu, fotografiách, alebo zadaných referenciách;
  • odkazovať na alternatívne spôsoby kontaktovania lektora mimo prostredia http://doucovanie.wz.sk;
  • používať http://doucovanie.wz.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. 

VII. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ negarantuje používateľom nájdenie vhodnej osoby na doučovanie a ani nepreberá v žiadnom ohľade záruku či zodpovednosť za výsledok, kvalitu a úroveň doučovania. V prípade, že má študent výhrady ku kvalite poskytnutej služby (doučovaniu), túto musí adresovať danému lektorovi a tento nenesie zodpovednosť za vady poskytnutej služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na web stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa sa vzťahuje výlučne na škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z týchto podmienok. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť najmä za riadne a včasné plnenie odmeny lektora za doučovanie. Vo vzťahu k študentom zodpovedá prevádzkovateľ najmä za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo storno podmienok.
 3. Najvyššia hranica našej zodpovednosti voči používateľovi za škody vzniknuté v súvislosti s porušením našej povinnosti prevádzkovateľa je obmedzená do výšky celkovej ceny služby.
 4. Užívateľ je oprávnený vady poskytnutej služby resp. nárok na náhradu škody uplatniť u prevádzkovateľa podľa zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou.  

·  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk, e-mail: bb@soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

·  Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). Možnosť obrátiť sa na všeobecný súd tým nie je dotknutá.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02.06.2022.
 2. Akékoľvek zmeny týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://doucovanie.wz.sk.